វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការសរសេររបាយការណ៍គម្រោង ថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។​ Project Management course will be held on April 28-30, 2014.​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការស្វែងរកមូលនិធិនិងការសរសេរគម្រោងសំណើ ថ្ងៃទី ២៨ ដល់ ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។

Project Management

Sunday, March 16, 2014
TRAINING COURSE FOR APRIL 2014 ON "PROJECT MANAGEMENT"


Course description:
Project Management is the discipline of planning, organizing, and managing resources to bring about the successful completion of a project. The application of project management knowledge, skills, tools and techniques during the project activities is essential to meet project goals successfully.
Course aim:
To equip participants with knowledge, skills, tools and techniques to plan, organise, direct and control project activities and to understand the role and responsibilities of a project manager.
Course objectives: 
By the end of the course each participant will be able to:
  1. Understand the key functions of project management.
  2. Plan, organize, direct and control project activities.
  3. Demonstrate greater confidence in project management.
Course contents:
Session 1: Course introduction
Session 2: Project management and responsibilities of project managers
Session 3: Project design
Session 4: Activity planning
Session 5: Budget planning
Session 6: Project team building
Session 7: Staff  delegation and supervision
Session 8: Risk management
Session 9: Project monitoring
Session 10: Project evaluation

Registration from:
  • March 17 - April 20, 2014 is USD120.00 per participant.
  • April 21-25, 2014 is USD150.00 per participant.
Actual training date:
  • April 28-30, 2014 
Contact address: 
  1. Mobile phone: 010 46 50 80/081 46 50 80
  2. E-mail address: samath_kong@ymail.com/pcdt.training@gmail.com
  3. Face book: PCDT Capacity Development
  4. Website: www.pcdt.blogspot.com
Detail information: Please download from this link 
Project Management
Read more ...