វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការសរសេររបាយការណ៍ ថ្ងៃទី២១ ដល់ ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។​ PROJECT MANAGEMENT COURSE ON JUNE 11-13, 2014.​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ថ្ងៃទី ២៨ ដល់ ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។

PROJECT MANAGEMENT

Sunday, March 16, 2014
TRAINING COURSE ON "PROJECT MANAGEMENT"


Course description:
Project Management is the discipline of planning, organizing, and managing resources to bring about the successful completion of a project. The application of project management knowledge, skills, tools and techniques during the project activities is essential to meet project goals successfully.
Course aim:
To equip participants with knowledge, skills, tools and techniques to plan, organise, direct and control project activities and to understand the role and responsibilities of a project manager.
Course objectives: 
By the end of the course each participant will be able to:
  1. Understand the key functions of project management.
  2. Plan, organize, direct and control project activities.
  3. Demonstrate greater confidence in project management.
Course contents:
Session 1: Course introduction
Session 2: Project management and responsibilities of project managers
Session 3: Project design
Session 4: Activity planning
Session 5: Budget planning
Session 6: Project team building
Session 7: Staff delegation and supervision
Session 8: Risk management
Session 9: Project monitoring
Session 10: Project evaluation

Registration from:
  • Now-May 30, 2014 is USD120.00 per participant.
  • June 03-11, 2014 is USD150.00 per participant.
Training date:
  • June 11-13, 2014 
Contact address:
  1. Mobile phone: 010 46 50 80
  2. E-mail address: samath_kong@ymail.com/pcdt.training@gmail.com
  3. Face book: PCDT Capacity Development
  4. Website: www.pcdt.blogspot.com
Detail information: Please download from this link 
Project Management
Read more ...